ierarxia.alle.bg

МОЙСЕЙ

МОЙСЕЙ

Моисей, 1 април 2005год.

 

 

АЗ СЪМ Моисей, дошъл чрез този посланик.

АЗ СЪМ дошлият!

От времето на събитията, описани в Библията като Изход на евреите от Египет, изминаха много хилядолетия.  В действителност аз се въплътих на Земята с мисията да преведа Петата Коренна арийска Раса от материка Атлантида до материка Евразия, образуван тогава. Много по-късно тези събития бяха пресъздадени и трансформирани в легендите и митовете на различните народи и достигнаха до съвременните читатели във вида, който са изложени в Библията.

Но тези събития са много по-древни.

Ние се намирахме на враждуващ континент. Водеше се непрекъсната война между тези, които бяха запазили в сърцата си предаността си към Бога и тези, които помнейки своя Произход, все пак се бяха поддали на изкушенията на илюзорния свят и използваха способностите си за получаването на изгоди в този свят.

Всичко бе точно така, както е сега при вас .

Имаше хора, които бяха запазили в себе си Божествената искра, но имаше и такива, които бяха взели решение да използват Божествената енергия за утвърждаване на собствената си власт и могъщество.

Всичко беше точно както сега. Много малко хора, принадлежащи към новата раса, израснала в недрата на старата раса атланти, бяха готови да се издигнат на следващата степен от еволюционното развитие.

Въплътих се на Земята и пред мен стоеше задачата да отделя този избран народ, семето на бъдещата раса от затъналата в греха раса на атлантите, да изведа този народ в Обетованата Земя, за да може континентът, на който се ширеше греха, да бъде унищожен от водите, да бъде изметен от лицето на Земята заедно с непокорните, нежелаещи да се покорят на Божията Воля атланти.

Аз събрах хората, които ми повярваха и ги поведох към тяхната нова Земя на Изток.

Тези хора трябваше да забравят самото пребиваване на Земята на греха. Дадох им нов закон, записан на скрижалите, Закон, който беше разбираем и утвърждаваше основните принципи, необходими за развитието на новата човешка раса.

Какво беше негодуванието и гневът ми, когато веднъж, връщайки се от общуване с Бога, видях моя народ да танцува пред Златния телец и да се кланя на външен Бог излят от тях във форма, вместо да се покланят на Бога, намиращ се вътре в тях.

Аз изпитах толкова силен гняв, че разбих скрижалите, на които беше записан Законът. И наредих да накажат виновните толкова строго, че векове след това хората да помнят и да избягват да следват пътя на поклонение на външните Богове.

Това беше извънредно жестоко наказание*, но аз бях отчаян. Не знаех по какъв друг начин можеше да се въздейства на съзнанието на тези полудиви хора.

 Това бе голям грях от моя страна. Аз използвах сила и със сила се опитвах да заставя тези хора да повярват в истинския Бог.

Но Законът на Кармата не бе нарушен от мен. Беше друго време и моето желание да възвися съзнанието на тези хора до моето ниво беше искрено. Малцина знаят, че още в същия живот понесох наказанието за своята постъпка. Бях убит от собствения си народ. Законът на Кармата беше удовлетворен.

А хората получиха най-доброто наставление, което съответстваше на нивото на тяхното съзнание по онова време.

Много стотици хилядолетия по-късно тази борба във физическия план на планетата Земя продължава. Хората се убиват един друг като друговерци. Мнозина продължават да изпитват състоянието на ненавист и вражда към всеки, който има други религиозни или нравствени убеждения, има друг цвят на кожата или други обичаи.

Цялата история на развитието на човечеството представлява поредица от непрекъснати войни и борба за власт, за контрол и за богатствата на този свят.

 Непрекъсната поредица от убийства, насилие, войни, бедствия, страдания.

Аз не бях прекалено жесток към своя народ в желание си да им дам урок. Действах в рамките на това ниво на съзнание, което имаше моят народ. Именно затова казвам, че Законът на карма не беше нарушен от мен.

Ако се бях опитвал да уча моя народ по онова време така, както  хилядолетия по-късно учеха своите ученици Буда, Христос, Зороастър, то едва ли бих намерил поне няколко човека, които да ме последват.

Беше жестоко време и използваното от мен насилие беше оправдано.

И ето дойде друг цикъл. Съзнанието на човечеството трябва отново да бъде възвисено до следващото ниво на еволюционното развитие. И точно така, както по времето на смяна на Четвъртата с Петата Раса, стават непрекъснато вражди и войни.

Но тези войни придобиха още по-разрушителен характер. Жертви на последната световна война станаха десетки милиони и благодарение на съвременните средства за масова комуникация, във всеки възникнал конфликт мигновено се оказват въвлечени всички страни.

Светът започна да прилича на буре с барут, когато е достатъчна само една искра, за да бъде разкъсана на парчета цялата планета.

При тези условия на първо място излиза принципът за отказ от каквото и да насилие. И преди всичко трябва да се откажете от насилието в своето съзнание.

Точно както нощта е най-тъмна преди разсъмване, така и тези последни глобални войни с техните многомилионни жертви трябва безвъзвратно да потънат в миналото. Земята не може повече да издържи нито една глобална война. Затова дойдох да ви дам това Учение за насилието и неприлагането на насилие.

Имаше определен цикъл в развитието на човечеството, който продължи стотици хиляди години и по време на който беше допустимо прилагането на насилие. Дори кармичната отговорност за убийство по време на война и конфликти не е била толкова тежка, колкото става тя по ваше време.

И сега трябва да ви кажа, че в съответствие с новия етап на космическото развитие, на вашата планета настъпва период, когато вие създавате кармичен дълг не само когато извършвате физическо убийство, но дори тогава, когато се опитвате мислено в своето съзнание да унищожите враговете си.

Настъпи времето за новия Изход. Изход за новата човешка раса, която вече е дошла и продължава да идва във въплъщение на смяна на старата Пета Коренна Раса.

И дойде времето да направите Изход в своето съзнание, да се отделите в съзнанието си от всичко старо и отживяло.

За хората от новата раса ще бъде характерно преди всичко отказът от насилие в каквато и да е форма. И това не означава, че насилието ще изчезне от лицето на Земята в близко време. Не, точно така както бяха необходими много години, за да израснат няколко поколения, които не помнят греха на земята Атлантида по време на онзи Изход, точно така ще е необходима смяна на много поколения преди човечеството да осъзнае, че трябва да се откаже от насилието и чувството за борба, преди всичко в своето съзнание.

И ще има цели територии, населени с хора с ново съзнание, и ще има територии, на които ще преобладава старото съзнание и старото мислене.

 И постепенно териториите, на които ще преобладава старото мислене ще потъват една след друга под вода. И ще се появят нови земи, на които ще се заселват хората, принадлежащи към новата раса. И различието на тези хора от хората на расата, която живее днес, ще бъде само едно – съвършено ново ниво на съзнание и неприемане на всяко чувство за борба и насилие.

Настъпи времето за новия Изход, който вие трябва да направите в съзнанието си.

И това ново съзнание ще ви даде възможност да се освободите в скоро време от повечето си привързаности към стария свят и ще ви освободи от оковите на плътта.

Няма да има нужда от никакво наказание за хората, които упорстват в своето нежелание да следват повелите на новото време. Тези хора сами се обричат на наказание, а Майката Земя ще се погрижи да се очисти от тях.

АЗ СЪМ Моисей и дойдох отново, за да ви покажа Пътя на вашия Изход.

 

*Моисей има предвид следното събитие, описано в Библията. “Изход”, глава 32.

 

15. Тогава Моисей се обърна и слезе от планината; в ръце му бяха двете (каменни) плочи на откровението, написани от двете страни: и на едната и на другата страна бе писано;

16. плочите бяха дело Божие, и писмото, издълбано на плочите, беше Божие писмо.

19. И когато наближи до стана и видя телеца и хората, пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, та ги строши под планината;

20. и грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огъня и стри на прах, па го сипа във водата, и даде от нея да пият Израилевите синове.

26. И застана пред вратата на стана и каза: който е Господен, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви синове.

27. И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.

28. Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.

© Татяна Микушина, 2005

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg